Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fitpatrol.pl z 19 lipca 2023 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Gorilla Sports Polska - Gorilla Sports Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 10/1 (NIP: 123-151-08-88 REGON: 521632917, KRS: 0000962955tel. 22 100 41 13, e-mail: biuro@fitpatrol.pl 

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego fitpatrol.pl;

 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fitpatrol.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 8.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gorilla Sports Polska  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.fitpatrol.pl;

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: fitpatrol.pl, prowadzony jest przez Gorilla Sports Polska

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

 2. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

 3. Klient może porozumieć się z Gorilla Sports Polska poprzez pocztę e-mail (biuro@fitpatrol.pl), telefonicznie pod numerem +48 22 100 41 13 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej sklepu) oraz pisemnie listem na adres Gorilla Sports Polska ul. Kościuszki 10/1, 05-500 Piaseczno.

 

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 1.  Do korzystania ze Sklepu internetowego i złożenia Zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika.

 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, wypełnienia szczegółowych danych dotyczących płatności oraz dostawy Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 5. Naciśniecie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" i sfinalizowanie Zamówienia zgodnie z instrukcją zawartą w Sklepie internetowym stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gorilla Sports Polska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 6.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

 11. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Gorilla Sports Polska zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 13. Gorilla Sports Polska wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 14. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 

IV.  Dostawa

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.

 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. W przypadkach darmowej dostawy dla Klineta, opłata zostaje uiszczona przez Gorilla Sports Polska na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych.

 4. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.

 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 3 powyżej, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

 6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

V.  Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.fitpatrol.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • Przelewem bankowym

 • kartą kredytową - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 • płatnością elektroniczną, za pośrednictwem Paynow lub PayU

 • płatnością gotówkową przy odbiorze towaru.

 •  

VI.  Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 30 dni.”

 2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe: (link do oświadczenia).

 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na adres Altmaster Gorilla Sports ul. Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 5. Gorilla Sports Polska dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

VII.  Ochrona danych osobowych
 

“ Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOREM Twoich danych jest Gorilla Sports Polska Sp. z.o.o., ul. Kośćiuszki 10/1, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-151-08-88 (dalej: „Administrator”).

 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów podane w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym dla konta użytkownika.

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsparcie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 4. W przypadku zamówienia produktów, dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu zamówienia produktów i wykonania umowy sprzedaży produktów do czasu zakończenia realizowania zamówienia. Ponadto, po zrealizowaniu procesu sprzedaży, w prawnie uzasadnionym interesie Administartora, dane Klienta przechowywane są w celu zabezpieczenia Administarora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia. Raz na 3 lata Administartor weryfikować będzie, czy przetwarzanie danych osobowych nadal jest celowe. Wszelkie dane zbędne będą niezwłocznie usuwane.

 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane są przetwarzane w celu dostawania treści Sklepu internetowego do potrzeb Klientów, informować o dostępności nowych treści lub Towarów oraz o aktualnych promocjach, wyświetlać reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań Klientów, dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać Towary i usługi Administratora. Dane przetwarzane są przez cały okres użytkowania Sklepu do czasu usunięcia konta Klienta. Ponadto, po usunięciu konta Klienta, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora dane osobowe przechowywane będą w celu zabezpieczenia Administratora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia. Raz na 3 lata Administrator weryfikować będzie, czy przetwarzanie danych osobowych Klienta nadal jest celowe. Wszelkie dane zbędne będą niezwłocznie usuwane.

 6. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o obowiązującą podstawę prawną.

 7. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skargę do organu nadzorczego oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Gorilla Sports Polska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Niezależnie od powyższego, Towary oferowane w sklepie internetowym objęte są 2 letnią gwarancją.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo lub listownie do Gorilla Sports Polska (dane kontaktowe wskazane w pkt. II.7. Regulaminu). Gorilla Sports Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X.   Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gorilla Sports Polska a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Gorilla Sports Polska

 4. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.fitpatrol.pl (zakładka „Regulamin”).